WFOŚiGW

Projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


1. Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej pn.: „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” na terenie oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

2013-07-05

Wysokość otrzymanej dotacji: 11.424, 00 zł.

Zadanie zakończono: 20.06.2013r.

Cel zadania to edukacja przyrodniczo-ekologiczna dzieci i młodzieży.

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza  „Oczyszczalnia widziana oczyma dzieci” w całości zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków

sciezka-art-01w Skoczowie. Długość jej w terenie wynosi około 1,5 kilometra, a na jej pokonanie z realizacją celów edukacyjnych należy poświęcić około 2 godziny. Wzdłuż przebiegu trasy znajduje się 10 przystanków z planszami edukacyjnymi, zaprojektowanymi z myślą o dzieciach jako docelowej grupie adresatów zadania. Tematem przewodnim ścieżki jest przedstawienie problematyki oczyszczania ścieków z omówieniem poszczególnych procesów, dodatkowo na planszach umieszczono również ciekawostki o środowisku przyrodniczym związanym z terenem oczyszczalni uzupełnione barwnymi fotografiami.  Ścieżkę grupy przemierzają z pracownikiem Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o., dodatkowo dla uczestników przygotowano foldery.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież objęte systemem oświaty, począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

Złożoność procesów oczyszczania ścieków sprawia iż tematyka ta nie należy do łatwych, zwłaszcza dla najmłodszych. Umożliwienie im zobaczenia oczyszczalni na własne oczy, z przedstawieniem na tablicach procesów oczyszczania ścieków w sposób prosty i jednocześnie ciekawy, z pewnością procentować będzie lepszym przyswajaniem wiedzy aniżeli w sali lekcyjnej. Dodatkowo jeżeli dziecko odwiedzi nas więcej niż jeden raz, na różnych etapach struktury oświatowej, wiedza ta zostanie utrwalona a gospodarka ściekami zawsze będzie kojarzona z obiektem oczyszczania ścieków. Zaznaczamy że kolejna wizyta nie będzie dla niego nudna. Osoba oprowadzająca przedstawia dzieciom tematykę oczyszczania ścieków stosownie do grupy wiekowej uczestników – im starsze dziecko tym szerzej omawiana problematyka.

Urozmaicenie ścieżki o elementy przyrodnicze obecne na terenie oczyszczalni pozwala wykorzystać naturalną u dzieci ciekawość otaczającego świata do poszerzenia zasobów wiedzy. Dodatkowo tworzy bardziej przyjazny wizerunek oczyszczalni ścieków stereotypowo kojarzonej zwykle z miejscem zanieczyszczonym i cuchnącym. Jeżeli oczyszczalnia jest miejscem gdzie realizuje się np. program „SKRZYNKA DLA JERZYKA”, to i uczestnik w każdym miejscu i w każdym czasie może podjąć działania sprzyjające otaczającej przyrodzie. Takie budowanie od podstaw wrażliwości ekologicznej będzie z pewnością w przyszłości kształtowało konkretne wybory na etapie dorastania.

Ścieżka dofinansowana była ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Serdecznie zapraszany do odwiedzenia naszej ścieżki, którą można zwiedzić wraz z  pracownikiem Miejskiej Spółki SKO- EKO sp. z o.o. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny zwiedzania.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (33) 479 94 75.

sciezka-art-02


2. „Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Skoczowie wraz z linią odwadniania osadów”

2014-01-28

Kwota pożyczki: 878.459,92 zł.

Wartość całkowita zadania: 2.059.695,08 zł.

Zadanie zakończono 31.12.2013

Celem inwestycji była poprawa i optymalizacja procesu oczyszczania ścieków , zapewnienie ciągłości pracy modernizowanych urządzeń oraz zmniejszenie zużycia energi.

W ramach zadania zmodernizowano:

– osadnik wstępny – 2 szt.,

– system napowietrzania dla bioreaktora,

– osadnik wtórny – 2 szt.,

– linia odwadniania osadów ( nowa prasa )

https://www.sko-eko.skoczow.pl/portfolio/modernizacja-czesci-biologicznej-oczyszczalni-sciekow-w-skoczowie-wraz-z-linia-odwadniania-osadow/


3. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów – na terenie sołectwa Kiczyce w zlewni projektowanej przepompowni P5 II”

2016-22-01

Wartość całkowita zadania:  703.660,33 zł

Wartość środków pozyskanych: 351.383,00 zł

Termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2015r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2015r.

W ramach zadania wybudowano 2 165,16 mb kanalizacji sanitarnej, w tym  726,2 mb kanalizacji ciśnieniowej wraz z  przepompownią ścieków.

Uzyskany efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to przyłączenie 12 nieruchomości.

Wybudowana kanalizacja umożliwi w przyszłości skanalizowanie terenów należących do sołectwa Ochaby.


4. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec, gmina Skoczów”

2016-05-07

Wartość całkowita zadania: 3.590.292,37 zł

Wartość środków pozyskanych: 2.362.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania (robót budowlanych) : 30.10.2015r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego: 30.06.2016r.

W ramach zadania wykonano 10 545,4 mb kanalizacji sanitarnej ( w tym 1969,7 mb kanalizacji ciśnieniowej) wraz z 2 przepompowniami ścieków.

Uzyskany efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to przyłączenie 112 nieruchomości, w tym budynek szkoły, przedszkola, kościoła i Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierśćcu oraz budynek przedszkola w Kiczycach.


5. Program edukacji ekologicznej

2016-08-06

Program edukacji ekologicznej obejmuje działania polegające na przygotowaniu i publikacji dwóch poradników ekologicznych:

  • „Sedes to nie kosz na śmieci” – rysunkowy poradnik użytkownika toalet
  • „Lista przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody”

Wartość całkowita zadania: 20 902,40 zł.

Wartość środków pozyskanych:15 030,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.09.2016r.

  1. Książeczka edukacyjna „Listka przygody w Dziwnej Pralni Brudnej Wody” – wydruk i dystrybucja 2000 szt.
    Książeczki zostaną rozdane dzieciom objętym edukacją wczesnoszkolną – na obszarze aglomeracji Skoczów (Gmina Skoczów, Brenna i częściowo Ustroń) w klasach od 1 do 3. Rozdając książeczki będziemy zachęcać wszystkie dzieci oraz ich nauczycieli do odwiedzenia oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Dodatkowo książeczki zostaną przekazane do bibliotek (miejskich, szkolnych) oraz przedszkoli.
  2. Naklejki i ulotki „Rysunkowego poradnika użytkownika toalet – Sedes to nie kosz na śmieci” – wydruk i dystrybucja 1000 szt. naklejek oraz 2500 szt. ulotek.
    Adresatami będą zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Naklejki zostaną przyklejone w pomieszczeniach toalet we wszystkich szkołach na obszarze objętym zadaniem, tj. teren gminy Skoczów, Brenna oraz częściowo Ustroń i Dębowiec oraz w pomieszczeniach toalet w budynkach urzędowych i budynkach użyteczności publicznej (biblioteki, dworce autobusowe, basen, itp.). Rysunkowy poradnik użytkownika toalet zostanie również rozpowszechniony i udostępniony w postaci zwielokrotnionych egzemplarzy w formie ulotek dołączonych do lokalnej prasy wraz z jednoczesnym opublikowaniem artykułów edukacyjno informacyjnych oraz rozdawany w ramach działań promocyjnych.

6. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wiślica, Wilamowice i Pierściec Gmina Skoczów”

2017-06-08

Wartość całkowita zadania: 2.652.141,80 zł.

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2017r.

W ramach zadania wybudowano 12 899,5 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Uzyskany efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to wykonanie 184 przyłączy do 158 budynków, liczba dodatkowych  osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 632 RLM.

Zdjęcia z projektu w trakcie realizacji:


7. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu”.

2017-07-05

Umowa pożyczki na przedmiotowe zadanie została zawarta 14.06.2017r.

Wartość projektu : 13 121 478,30 PLN.

Środki WFOŚiGW : 1 450 000,00 PLN.

W ramach zadania wykonane zostało:

  • przebudowa i modernizacja części obiektów oczyszczalni związanych z gospodarką osadową , przez wprowadzenie niezależnego zagęszczania osadu wstępnego nadmiernego oraz fermentacji mezofilowej zagęszczonych osadów zmieszanych w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej,
  • budowa biogazowi i współpracującego z nią zespołu kogeneracji.

Realizacja zadania umożliwia wykorzystanie metanu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni, a jednocześnie zapewnia sprawną i bezawaryjną pracę zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności zaprojektowanych i już funkcjonujących elementów.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

8. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilamowice, Międzyświeć,  Kiczyce i Ochaby Gmina Skoczów”

2018-08-30

Wartość całkowita zadania:  4.255.323,00 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach: 4.223.190,00 zł w tym:

– dotacja 1.689.276,00 zł

– pożyczka 2.533.914,00 zł

Realizacja robót budowlanych w latach 2017 – 2018.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.06.2019r.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości 14.576 mb wraz z 3 przepompowniami ścieków ( w tym 1 tłocznia ścieków).

Uzyskany  efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to 119 przyłączy do  nieruchomości, liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 409 RLM.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

9. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice Gmina Skoczów”

2018-08-30

Wartość całkowita zadania:  3.909.251,86 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach: 1.727.000,00 zł

Realizacja robót budowlanych w latach 2018 – 2019.      

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 31.12.2019r.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości 9.854,91  mb wraz z 2 przepompowniami ścieków ( w tym 1 tłocznia ścieków).

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to przyłączenie 124  nieruchomości, liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 566 RLM.

Zadanie z zakresu Ochrony Wód OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych  było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiego w ramach PROW.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

10. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec w zlewni przepompowni P4II”

Wartość całkowita zadania:  849 256,63 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach (umorzenia): 826 700,00 zł

Realizacja robót budowlanych w latach 2018 – 2019.      

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 31.12.2019r.

Rzeczywisty okres realizacji zadania: 25.10.2019r.

W ramach zadania wybudowane zostało 2907,20 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z 1 przepompownią ścieków.

Uzyskany efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to odprowadzanie ścieków z 27 podłączeń do budynków, w tym Szkoły Podstawowej w Kiczycach. Liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 73,5 RLM.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

11. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją – Skoczów, Międzyświeć et. II, Ochaby”

Wartość całkowita zadania:  1.874.420,46 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach 1.197.000,00 zł w tym:

– dotacja 478.800,00 zł

– pożyczka 718.200,00 zł

Realizacja robót budowlanych w latach 2019 – 2021.      

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.06.2021r.

Rzeczywisty okres realizacji zadania (zakończenie robót budowlanych) : 31.12.2020r. W ramach zadania wybudowane zostało ok. 4.562 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z 1 przepompownią ścieków. Uzyskany efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to odprowadzanie ścieków z 55 szt. podłączeń do budynków. Liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 171 RLM.

12. „Rozbudowa i uszczelnienie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Skoczów Gmina Skoczów”

Wartość całkowita zadania:  5.462.076, 28 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach pożyczka 4.807.653,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2019 – 2022.  

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.09.2022r.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 786  mb. bezwykopowej modernizacji, z wykorzystaniem wykładziny z włókna szklanego nasączonej żywicą  utwardzaną promieniami UV, poddanych zostało 11 958 mb istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skoczów. Dodatkowo 324 studnie kanalizacyjne poddane zostały  renowacji z użyciem chemii budowlanej.

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 33 RLM. Przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji 14.446 RLM.

Przykładowy kanał przed i po renowacji.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

13. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją w sołectwach Ochaby i Pierściec – zadanie K15”

Wartość całkowita zadania: 977.984,43 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach pożyczka 812.700,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021.

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 30.11.2021r.

W ramach zadania wybudowano  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 2 931 mb. Dzięki rozbudowie umożliwiono wykonanie 47 szt. podłączeń do budynków.  Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniosła 152 RLM.

 

14. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Wiślica zlewnia przepompowni P8III i P10III”

Wartość całkowita zadania:  5 247 026,61 zł

Wartość środków pozyskanych z WFOŚiGW w Katowicach pożyczka 2 011  502,00 zł

Realizacja zadania w latach 2022 – 2025. 

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego: 20.02.2025r.

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o długości 8 884,2 mb wraz z 2 przepompowniami ścieków. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny dla wybudowanej sieci to wykonanie 102 szt. podłączeń do budynków,  liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 440 RLM.

Zadanie z zakresu Ochrony Wód OW 1.2. Inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowane ze środków zagranicznych  jest  realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiego w ramach PROW.

Skip to content