Regulamin zwiedzania oczyszczalni ścieków Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie.

I .ZASADY OGÓLNE

 1. Oczyszczalnia Ścieków Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie jest udostępniona do zwiedzania dla:
  1. zorganizowanych grupy uczniów szkół ( osoby niepełnoletnie ),  
  2. osób w ramach prowadzonych przez Spółkę kampanii/ akcji edukacyjnych.
 2. Grupy zorganizowane wymagają udziału opiekuna w liczbie minimum 1 opiekun na 15 osób.
 3. Grupy zorganizowane ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie do 30 osób.
 4. Dolna granica wieku zwiedzającego wynosi 6 lat.
 5. Zwiedzanie obiektów oczyszczalni odbywa się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie.  Osoby o których mowa w pkt 1 są oprowadzane przez przewodnika po obiektach oczyszczalni zgodnie z wyznaczoną trasą ścieżki edukacyjnej.
 6. W przypadku wycieczki szkolnej zezwolenie na zwiedzanie oczyszczalni wydaje Prezes Zarządu Spółki lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie zgłoszenia ( pisemnie, telefonicznie, e-mailem). Zgłoszenie powinno zawierać : nazwę jednostki zgłaszającej, proponowaną datę zwiedzania, godzinę, przybliżony wiek i ilość uczestników.
 7. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun wycieczki szkolnej zgłasza osobie oprowadzającej liczbę uczestników oraz  dokonuje wpisu do Rejestru wycieczek. W przypadku z wcześniejszym zapoznaniem z regulaminem zwiedzania i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony ppoż. obowiązującymi na terenie oczyszczalni. ( możliwość zapoznania się po przez stronę www Spółki pod adresem www.sko-eko.skoczow.pl ) opiekun wycieczki podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z nim i przekazuje oświadczenie przewodnikowi wycieczki. W pozostałych przypadkach przewodnik zapoznaje uczestników wycieczki z Regulaminem, a opiekun grupy podpisuje stosowne oświadczenie o zapoznaniu. Druk oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Przewidywany czas zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Skoczowie wynosi 90 minut
  i obejmuje: zwiedzanie terenu oczyszczalni, zaznajomienie uczestników z infrastrukturą obiektów, procesami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, oraz z gospodarką osadową.
 9. Ze względów bezpieczeństwa wskazany jest ubiór adekwatny do aktualnie panujących warunków pogodowych, na terenie oczyszczalni wskazane jest stosowanie  zakrytego obuwia.

II. CZYNNOŚCI ZAKAZANE

 1. Oddzielenie się od grupy.
 2. Brak reakcji na polecenia osoby oprowadzającej.
 3. Palenie tytoniu i używanie otwartego ognia oraz urządzeń powodujących iskrzenie.
 4. Spożywanie alkoholu na terenie oczyszczalni.
 5. Przebywanie na terenie oczyszczalni po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
 6. Poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi.
 7. Dotykanie instalacji i urządzeń technologicznych.
 8. Wnoszenie niebezpiecznych substancji i przedmiotów.
 9. Wychylanie się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie.
 10. Zaśmiecanie.

III. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ

 1. Kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego.
 2. Potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków).
 3. Uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń).
 4. Kontakt z substancjami chemicznymi, gazami ( w tym siarkowodór ).
 5. Wysokie natężenie hałasu (pracujące urządzenia).
 6. Wpadnięcie do zagłębień studzienki, zbiorników otwartych oraz innych obiektów technologicznych.
 7. Instalacje technologiczne oraz prąd elektryczny.
 8. Poruszające się po oczyszczalni pojazdy.

VI. OBOWIĄZKI OPIEKUNA

 1. Zapewnić opiekę dzieciom/młodzieży w zależności od liczebności grupy.
 2. Zapewnić porządek i spokój w grupie.
 3. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun dokonuje wywiadu wśród uczestników, czy ich stan zdrowia pozwala im na przebywanie w środowisku zagrożeń biologicznych.
 4. Opiekunowie zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Spółka informuje, iż w trakcie zwiedzania oczyszczalni mogą być robione zdjęcia przez upoważnionego pracownika Spółki. Zdjęcia mogą podlegać publikacji na stronie internetowej oraz na fanpaga’u Spółki na portalu Facebook w przypadku zamieszczenia informacji o prowadzonych akcjach edukacyjnych.
 2. Spółka informuje, iż nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie oczyszczalni ścieków.
 3. Fotografowanie obiektów oczyszczalni jest możliwe po uzyskaniu zgody przewodnika wycieczki.
 4. Po zakończeniu zwiedzania wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do umycia rąk.
Pobierz -oświadczenie opiekuna

Skip to content