Deklaracja dostępności

Miejska Spółka Sko-Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sko-eko.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Możliwość obsługi strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
 • Strona internetowa dostosowana do urządzeń mobilnych.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Minimalny kontrast na poziomie 4,5:1 nie jest zachowany w całym serwisie. Dotyczy głownie Menu, nagłówków, elementów klikanych oraz stopki;
 • Strona nie zawiera wyszukiwarki oraz mapy strony;
 • Brak opisów alternatywnych linków;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące  i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń;
 • Wersja w wysokim kontraście nie zawiera zdjęć w górnym banerze oraz nie zapewnia wystarczającego kontrastu;
 • brak opisów alternatywnych przy zdjęciach i grafikach;
 • Pole logowania do e-bok jest niezgodne z ustawą;
 • Atrybut „przejdź do treści” wyświetla się w języku angielskim, jako „skip to content”;
 • Brak możliwości powrotu do strony głównej z poziomu klawiatury;
 • Linki zewnętrzne mogą nie zawierać informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. 

Data aktualizacji deklaracji: 22 marzec 2023 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Zając, biuro@sko-eko.skoczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 334799470. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.Budynek posiada dwa wejścia, przy czym jedno wejście z tyłu budynku, jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się podjazd z zadaszonym miejscem parkingowym przy wejściu. Nachylenie podjazdu wynosi 15 stopni. Możliwość udzielenia pomocy osoby trzeciej można uzyskać dzwoniąc na nr telefonu : ( 33 ) 479 94 70. Drzwi wejściowe tylne nie otwierają się automatycznie. Osoba niepełnosprawna może poruszać się po parterze budynku Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. bez przeszkód architektonicznych.  

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Obsługa klientów odbywa się na parterze budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.Budynek jest wyposażony w pochylnię z tyłu budynku o nachyleniu 15 stopni. Pochylnia nadaje się do wjechania samchodem, informacji głosowych udzielają pracownicy, jest możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej po wcześniejszym zgłoszeniu. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca parkingowe są ogólnodostępne. Istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku oraz od tyłu budynku.

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajduje się z tyłu budynku przy drzwiach wejściowych. Do miejsca parkingowego prowadzi podjazd. Miejsce jest zadaszone.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.W Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online po wcześniejszym zgłoszeniu.

Skip to content