Obowiązek informacyjny – nagrywanie rozmów telefonicznych

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas nagrywania rozmów telefonicznych jest Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie, z  siedzibą przy  Olszyna 10, 43-430 Skoczów, zwaną dalej Administratorem.
  2. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Zapisy rozmów mogą służyć  jako  źródło  materiału  dowodowego  wobec  osób,  które  dopuściły  się czynności niedozwolonych.
  3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes  Administratora  oraz  ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
  4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów  telefonicznych przechowywane  będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące  od  dnia  W  przypadku,  w  którym  nagranie   stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego  zakończenia  postępowania. Po  upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  5. Pani/Pana dane  będą  mogły  być  przekazywane wyłącznie  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane   osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  względem przetwarzania danych
  9. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail do Inspektora Danych Osobowych w Spółce  : abi@sko-eko.skoczow.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 33 479 94 70.

Treść  klauzuli informacyjnej  wynika  z  realizacji  obowiązku  informacyjnego  zawartego  w  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skip to content