Obowiązek informacyjny serwis e-book

 • Administratorem danych  osobowych Użytkownika systemu eBOK jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Olszyna 10, NIP: NIP 548 260 72 39  telefon: (33) 479 94 70.
 • W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontakt listowny na adres Administratora, telefoniczny pod nr tel.: 33 479 94 70, e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl.
 • Administrator, za pośrednictwem systemu eBOK przetwarza pozyskane bezpośrednio od Użytkowników dane osobowe takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres i dane kontaktowe firmy oraz dane osobowe uzyskane za pomocą systemu bankowego ”imoje „ tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bakowego, adres i dane kontaktowe firmy.
 • Dane osobowe Użytkownika systemu e-BOK będą przetwarzane w celu:
  1. prawidłowej realizacji niniejszej usługi polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Odbiorcom korzystanie z funkcjonalności eBOK,
  2. zawarcia nieodpłatnej umowy o świadczenie w/w usługi, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego niezbędnego do realizacji usługi,
  3. realizowania opłat przez System Bankowy „ iMoje”,
  4. realizacji działań reklamacyjnych,
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO ).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania konta w systemie oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń.
 • W zakresie niezbędnym do realizacji usługi dane osobowe mogą być udostępniane współpracującym z Administratorem podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  podmioty świadczące usługi informatyczne. Podmiotom lub instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu – podmioty prowadzące działalność płatniczą.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Użytkownik systemu eBOK posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik systemu eBOK ma także prawo wniesienia    skargi    do    organu    nadzorczego (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych). Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.  Z chwilą wniesienia sprzeciwu,  Administrator zaprzestanie przetwarzać  dane Użytkownika w celach wymienionych w pkt 4 chyba, że Administrator będziemy w stanie wykazać, że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi.
 • Skip to content