Przedłużenie terminu składania ofert – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści siwz w przetargu nieograniczonym na "Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. >>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.<<" został przedłużony termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień  08.02.2017r.…

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 lutego 2017r.

Miejska Spółka SKO- EKO sp. z o.o. Skoczowie  zawiadamia, że na podstawie Uchwały NR XXVI/287/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, z dniem 01 lutego 2017r. wchodzą w życie nowe taryfy opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będących w…

Wyjaśnienia do treści SIWZ – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W dniu dzisiejszym (2017.01.25) w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP nr 14195-2017  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na "Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.". Jednocześnie na stronie http://www.bip.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia zamieszczono wyjaśnienia treści…

Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego ogłoszony!

W dniu dzisiejszym (2017.01.17) w Biuletynie  Zamówień Publicznych oraz na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu." w ramach projektu "Rozbudowa i przebudowa…

Mapa kierunków rozbudowy sieci kanalizacyjnej

W związku z trwającą obecnie na terenie Gminy Skoczów rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej zamieszczamy mapę obrazującą dalsze kierunki rozbudowy sieci kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach. Na mapie zaznaczono tereny z istniejącą siecią kanalizacyjną oraz tereny na których planowana jest dalsza rozbudowa z podziałem na obszary objęte Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji…

Życzenia Świąteczne

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świat Bożego Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania, chwili zadumy oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku życzy Zarząd Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie wraz z Pracownikami.

Spis przewoźników

Nazwa przewoźnika a Koncesja Gmina / Miasto Nr. tel. Pojemność beczki [ L ] FHU”EKO”B. Polak Ul. Zielona 8 Wilkowice Wilkowice Bielsko-Biała 884-142-676 4400 FHU„VOL-TRANS” Zbigniew Jastrzębski Ul. Baranowicka 5 Ochaby Wielkie Skoczów Brenna Strumień Dębowiec 502-374-416 33 853-55-08 10500 Firma Usługi Rolniczo-Transportowe H. Kuś Jasienica 974 Jasienica Jaworze 502-673-136…

Przetarg na odbiór osadów

Na stronie przetargów został ogłoszony przetarg nieograniczony, sektorowy na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Szczegóły tutaj Zapraszamy do składania ofert