Montaż zbiornika biogazu.

Na terenie Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w ramach realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” został zamontowany w grudniu 2017r. zbiornik biogazu.

Jego zadaniem będzie magazynowanie biogazu powstającego w procesie fermentacji osadu w zamkniętej komorze fermentacyjnej. Powstały biogaz po odsiarczeniu zostanie  skierowany na kotły grzewcze do produkcji energii cieplnej lub na agregat do produkcji energii elektrycznej. Obydwa rodzaje energii zostaną wykorzystane na potrzeby własne oczyszczalni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu.

Skip to content