Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów.

Pozyskano środki na dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w Gminie Skoczów.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. przystępuje do budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. W okresie od wiosny 2018 do jesieni 2019 roku planowana jest kontynuacja budowy obecnie realizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w Ochabach, tym razem Lewobrzeżnych oraz w Wilamowicach i dalej doprowadzenie sieci do Międzyświecia – rejon Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych.

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

I etap – Ochaby Lewobrzeżne, kanalizacja sanitarna o łącznej długości  5923 m wraz z przepompownią ścieków, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 187 m. Rozpoczęcie budowy I etapu planowane jest wiosną 2018 roku, a zakończenie w grudniu 2018 roku.

II etap – od Wilamowic do Międzyświecia – cześć Zachodnia, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej  o długości 3920 m oraz tłocznia ścieków. Rozpoczęcie budowy II etapu  planowane jest w lecie 2018, a zakończenie w czerwcu 2019r.

Łączna liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 szt.

Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020. 24 listopada 2017 roku Spółka podpisała z Województwem Śląskim  umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć, Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”. Poziom pomocy finansowej z Funduszu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych operacji i stanowi bezzwrotną dotację. Pozostałe środki stanowią wkład własny Spółki SKO-EKO.

Spółka ogłosiła właśnie przetarg na budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej.

Po wyborze wykonawcy zadania, na początku przyszłego roku, zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel ekologiczny – odbiór
i oczyszczenie ścieków ze zlokalizowanych w rejonie inwestycji budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Poza tym budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu korzystnie wpłynie na lokalny rozwój gospodarczy objętych operacją obszarów wiejskich, znacząco poprawi warunki życia poprzez poprawę czystości środowiska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o.

 

 

Skip to content