Informacja o sposobie rozliczania ścieków

1 . Nieruchomość podłączona do miejskiej sieci wodociągowej.
Ilość ścieków przyjmuje się jako równoważną ilości wody pobranej z sieci wodociągowej na podstawie odczytów wodomierza.
2. Nieruchomość posiadająca indywidualne ujęcie wody pitnej ( studnia).
a. ilość ścieków ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
b. ilość ścieków może być ustalana jako równoważną ilości wody pobranej ze studni na podstawie wskazań wodomierza. Na ujęciu własnym Odbiorca Usług winien wówczas zainstalować własny wodomierz dobrany do przewidywanego zużycia wody według dokumentacji techniczno – ruchowej jego producenta oraz eksploatowany zgodnie z jej warunkami. Ponadto winien mieć ważną legalizację Urzędu Miar.

3. Nieruchomość posiadająca indywidualne ujęcie wody oraz przyłącze do sieci wodociągowej.
Ilość ścieków jest równoważna sumie wody pobranej z sieci wodociągowej oraz studni. W tym przypadku posiadanie wodomierza opisanego w punkcie 2b jest obligatoryjne.
4. Woda bezpowrotnie zużyta.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody (do podlewanie, pojenie bydła, itp.) uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług. Ujęcie wody bezpowrotnie zużytej musi być wyprowadzone na zewnątrz budynku.
5. Urządzenie pomiarowe.
Ilość odprowadzanych ścieków może być ustalana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym). Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania przyrządu pomiarowego pokrywa Odbiorca Usług. Rozwiązanie takie jest stosowane bardzo rzadko z uwagi na wysokie koszty.

Skip to content