Nielegalny zrzut ścieków

Podstawą świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków przez Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej i określać istotne warunki pomiędzy Odbiorcą a Przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/. Obowiązkiem Odbiorcy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków. Bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń przedsiębiorstwa podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Spółka prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej na obszarze swego działania. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków, wobec właścicieli nieruchomości są podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.

Zgodnie z art. 9  ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/  wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest wzbronione. Każdy odbiorca usług, który takie podłączenia posiada winien jest zlikwidować. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia kontroli sieci przez Pracowników Spółki nielegalnego wprowadzania wód opadowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej ,  zostanie to potraktowane jako bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i na podstawie art. 28 ust. 4a wymienionej powyżej Ustawy podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Skip to content