Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd

Zgromadzenie Wspólników: jedynym wspólnikiem jest Gmina Skoczów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Skoczowa. Gmina Skoczów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w art. 228, 229,230,231 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza:

  • Jacek Kamiński – Przewodniczący,
  • Beata Halama – Członek,
  • Joanna Kołodziejczyk – Członek.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd:

Anna Kwiatkowska – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Prokurentem Spółki jest Bernadeta Sekita.

 

Skip to content