Pozwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

Skoczów, dnia 12 lutego 2010r.

GNiS/ś. 6431-1/10

DECYZJA

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2, art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zrn.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lutego 2010 r. „Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.”, z/s. przy ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów

udzielam zezwolenia

 

„Miejskiej Spółce SKO-EKO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Skoczowie przy ul. Olszyna 10, zwanej dalej „Spółką” posiadającą:

– numer w rejestrze przedsiębiorstw — KRS 0000347303,
– statystyczny numer identyfikacyjny — REGON 241438066
– numer identyfikacji podatkowej — NIP 5482607239,
na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów począwszy od dnia 1 stycznia 2010r.
Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieoznaczony.

Realizacja niniejszego zezwolenia winna odbywać się na następujących warunkach:
I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

II OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Obszarem działalności „Spółki” objętym niniejszym zezwoleniem jest teren Gminy Skoczów.

III WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG KANALIZACYJNYCH
1. „Spółka” jest zobowiązana do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności do:
– zapewnienia jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód,
– ciągłości i niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków,
– zapewnienia należytej jakości usług świadczonych odbiorcom usług,
– optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.
2. „Spółka” zobowiązana jest do utrzymywania urządzeń kanalizacyjnych w stanie zabezpieczającym ciągłe i niezawodne odprowadzanie, i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniem.
3. „Spółka” realizując niniejsze zezwolenie zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze jej działania.

IV WARUNKI, ZAKRES I TRYB KONTROLI REALIZACJI ZEZWOLENIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1. „Spółka” zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług kanalizacyjnych w szczególności:
a) ewidencji awarii sieci kanalizacyjnej, jej zasięgu i negatywnych skutków oraz czasu ich usuwania,
b) ewidencji i archiwizowania protokołów kontroli a także sposobu realizacji wniosków pokontrolnych.
2. „Spółka” zobowiązana jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta do dnia 31 stycznia za rok poprzedni informacji o:
a) występujących awariach sieci kanalizacyjnych oraz skuteczności ich likwidacji,
b) realizacji skarg i wniosków oraz wniosków pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych.
3. „Spółka” jest obowiązana do niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Upoważnieni przedstawiciele Gminy Skoczów mają prawo wglądu w dokumenty określone w pkt 1 oraz kontroli przestrzegania przez „Spółkę” warunków niniejszego zezwolenia i Regulaminu odprowadzania ścieków.

V PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM
1. „Spółka” zobowiązana jest do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający optymalizację kosztów za świadczone usługi.
2. „Spółka” jest zobowiązana do ustalenia taryf w oparciu o niezbędne przychody,pokrywające uzasadnione wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i modernizacją sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem racjonalizacji prowadzonej działalności.
3. „Spółka” jest obowiązana zapewnić realizację budowy urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.
4. „Spółka” zobowiązana jest do uwzględnienia przedsięwzięć racjonalizujących odprowadzanie ścieków określonych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

VI WARUNKI COFNIĘCIA ZEZWOLENIA
1. Zezwolenie cofa się w przypadku, gdy:
a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
b) „Spółka’. kanalizacyjna przestała spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu,
c) „Spółka” kanalizacyjna nie usunęła, w wyznaczonym przez Burmistrza terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.
2. Zezwolenie może być cofnięte w przypadku, gdy:
a) przepisy odrębne tak stanowią,
b) „Spółka” kanalizacyjna nie podjęła, mimo wezwania, lub zaprzestała wykonywania działalności określonej w zezwoleniu,

VII WARUNKI DOTYCZĄCE OKOLICZNOSCI, W KTÓRYCH ZEZWOLENIE MOŻE BYĆ. COFNIĘTE BEZ ODSZKODOWANIA
Zezwolenie moc być cofnięte „Spółce” bez odszkodowania w przypadkach, o których mowa w pkt. VI pkt. 1.
UZASADNIENIE
„Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.” w Skoczowie w dniu 3 lutego 2010r. zwróciła do tutejszego urdu z wnioskiem o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów.
Po dokonaniu analizy przedstawionego wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi określone w art. 17 powołanej na wstępie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i. zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a działalność wykonywana przez wnioskodawcę będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa.
Posiadane środki finansowe i techniczne gwarantują prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymanie jej ciągłości.
W związku z powyższym przychylając się do wniosku strony i w oparciu o powołane na wstępie przepisy prawne postanowiono jak w petitum decyzji.
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1, litera c i art. 6 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz załącznika III ust. 44 pkt. 1 do niniejszej ustawy pobrano opłatę skarbową w wysokości 616,00z1 (sześćset szesnaście złotych 00/100).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Skoczowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Otrzymują:
1.         Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. ul. Olszyna 10, 43-430 Skoozów
2.         a/a.

Skip to content