1. Historia.
Ścisłe centrum Skoczowa wyposażone było w urządzenia kanalizacyjne już w okresie międzywojennym. Do roku 1954 w obrębie centrum miasta funkcjonowała sieć kanalizacji ogólnospławnej. W związku z realizacją i oddaniem do eksploatacji w 1956r miejskiej oczyszczalni ścieków, rozpoczęto rozdział kanalizacji na sanitarną i deszczową, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Na przestrzeni lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych rozbudowa sieci obejmowała rejon miasta, przy czym sieci kanalizacyjne powstawały wraz z nowobudowanymi osiedlami mieszkaniowymi. Dopiero od lat 80 rozpoczęła się budowa kanalizacji na terenie sołectw. Pierwszym i w całości skanalizowanym sołectwem były Harbutowice a kolejnym Pogórze. Na początku XXI rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej objęła sołectwa Międzyświeć i Bładnice.
W kolejnych latach rozbudowa sieci objęła również Kiczyce oraz Pierściec. Na dzień dzisiejszy Gmina Skoczów przygotowała dokumentację projektową obejmującą swoim zasięgiem cały nie skanalizowany jeszcze teren Gminy. Infrastrukturą techniczną na terenie miasta do roku 1968 administrowało MPGK. Natomiast w roku 1968 utworzone zostało PPWiK, do którego została przekazana kanalizacja wraz z wodociągami. Mimo zmian organizacyjnych oraz w związku z utworzeniem spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej, stan ten utrzymywał się do 2000r. kiedy to został utworzony ZUK w Skoczowie. W 2010r. Gmina utworzyła nowy podmiot tj. Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. zajmującą się eksploatacją i rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Skoczów, w tym również eksploatacją oczyszczalni ścieków w Skoczowie.

2. Posiadana infrastruktura.
Ogółem w gminie wykonanych jest ok. 132 km sieci i podłączeń kanalizacyjnych, z czego:

  • 68 km w Skoczowie,
  • 26 km w Pogórzu,
  • 12 km w Harbutowicach,
  • 4 km w Bładnicach
  • 7 km w Międzyświeciu
  • 2 km w Pierśćcu
  • 13 km w Kiczycach

Orientacyjny schemat kolektorów sanitarnych na terenie Gminy Skoczów

schemat_sieci

Na sieci kanalizacyjnej są zainstalowane obecnie 4 przepompownie sieciowe. W spółce funkcjonuje system monitoringu przepompowni oparty na technologii GPRS.

3. Stan techniczny posiadanej sieci.
Sieci kanalizacyjne na terenie miasta, są najstarsze w Gminie co za tym idzie mocno wyeksploatowane, w związku z czym wykazują nieszczelności. Spowodowane jest to znacznym ich wiekiem oraz faktem, że wykonywane były w starych technologiach, które nie mogły zapewnić 100 % szczelności, chodzi tu głownie o rurociągi wykonane z rur kamionkowych i betonowych. Sytuacja ta w pewnym stopniu dotyczy również sołectwa Harbutowice, gdzie część najwcześniej wykonanej sieci również została zrealizowana z rur betonowych. Sieci wykonywane od lat 90 i współcześnie są tylko w niewielkim stopniu przyczyną infiltracji wód przypadkowych. Spowodowane jest to zastosowaniem nowocześniejszych technologii, w szczególności zastosowaniem rurociągów z PCV łączonych na uszczelkę gumową, oraz stosowaniem studni prefabrykowanych zarówno z PE oraz betonowych. Ponadto metody kontroli wykonanych rurociągów są znacznie doskonalsze niż w latach poprzednich i pozwalają uniknąć wadliwych połączeń.

Skip to content