RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKĄ SPÓŁKĘ SKO-EKO SP.Z O.O. W SKOCZOWIE.

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:
  Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.,  ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów, tel. (33) 479 94 70.

 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoim danych osobowych;

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 3. W jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  1. podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski;
  2. realizacja usług związanych z działalnością naszej Spółki – odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z późniejszymi zmianami) – w tym zawieranie umów z klientami, wystawianie  faktur i ich wysyłka formie elektronicznej i tradycyjnej, wezwania do zapłaty, zawiadomienia o odcięciu, pozostała korespondencja dotycząca świadczeń w zakresie gospodarki ściekowej);
  3. realizacja spraw związanych z potencjalnym przyłączeniem nieruchomości klienta do urządzeń  kanalizacyjnych lub odbioru nieczystości, eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych oraz prowadzenie zadań związanych  z budowa, rozbudową i przebudową urządzeń kanalizacyjnych;
  4. realizacja zleconej usługi tj. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, kamerowanie, naprawa awarii;
  5. rozpatrywanie oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. kierowane przez Klientów lub osoby poszkodowane działalnością Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z .o.o.;
  6. wykonanie ciążących na Miejskiej Spółce SKO-EKO sp. z o.o. obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych;
  7. prowadzenie spraw windykacyjnych i sądowych w przypadku dochodzenia swych roszczeń;
  8. realizacja zadań związanych z świadczeniem usług na rzecz Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o. w tym zawieranie umów z kontrahentami, dostawcami usług, przewoźnikami;
  9. realizacja umów cywilno-prawnych;
  10. odpłatne przejmowanie urządzeń i sieci kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Miejską Spółkę SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie.
  11. nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb prowadzonych inwestycji;
  12. prowadzenie dokumentacji przetargowej;
  13. analiza danych ekonomicznych, statystycznych, audytów i postępowań wyjaśniających;
  14. archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
  15. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – monitoring wizyjny;
  16. rejestracji rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,
  17. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Spółce;
  18. realizacja zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem praktyk studenckich, zawarciem umów absolwenckich lub umów o odbycie stażu.
  19. realizacja usługi e-book.
 4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria i jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.  Kryteria:
  1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
  2. okres przez jaki są świadczone usługi;
  3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  4. okres na jaki została udzielona zgoda.
 5. Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO ) oraz prawo do ich sprostowania ( art.16 RODO ), usunięcia (art. 17 RODO ) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO ), a także prawo do wniesienia sprzeciwu ( art. 21 RODO) , zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (art. 20 RODO ), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail do Inspektora Danych Osobowych w Spółce : abi@sko-eko.skoczow.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O MONITORINGU WIZYJNYM FUNKCJONUJĄCYM NA TERENIE MIEJSKIEJ SPÓŁKI SKO-EKO SP. Z O.O. W SKOCZOWIE

 1. Monitoring prowadzony jest w celu:   zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie oczyszczalni, ograniczenia zachowań i zdarzeń niepożądanych, ograniczenia dostępu na teren oczyszczali osób nieuprawnionych i niepożądanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Obszar monitoringu obejmuje: budynek krat oraz tylna brama wjazdowa na teren oczyszczalni.
 3. Monitoring  rejestruje obraz, który będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych podczas nagrywania rozmów telefonicznych jest Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o. w Skoczowie, z  siedzibą przy  Olszyna 10, 43-430 Skoczów, zwaną dalej Administratorem.
 2. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Zapisy rozmów mogą służyć  jako  źródło  materiału  dowodowego  wobec  osób,  które  dopuściły  się czynności niedozwolonych.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes  Administratora  oraz  ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów  telefonicznych przechowywane  będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące  od  dnia  W  przypadku,  w  którym  nagranie   stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego  zakończenia  postępowania. Po  upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane  będą  mogły  być  przekazywane wyłącznie  podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane   osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  względem przetwarzania danych
 9. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mail do Inspektora Danych Osobowych w Spółce  : abi@sko-eko.skoczow.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 33 479 94 70.

Treść  klauzuli informacyjnej  wynika  z  realizacji  obowiązku  informacyjnego  zawartego  w  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU E-BOOK

 1. Administratorem danych  osobowych Użytkownika systemu eBOK jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Olszyna 10, NIP: NIP 548 260 72 39  telefon: (33) 479 94 70.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontakt listowny na adres Administratora, telefoniczny pod nr tel.: 33 479 94 70, e-mail: abi@sko-eko.skoczow.pl.
 3. Administrator, za pośrednictwem systemu eBOK przetwarza pozyskane bezpośrednio od Użytkowników dane osobowe takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres i dane kontaktowe firmy oraz dane osobowe uzyskane za pomocą systemu bankowego ”imoje „ tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bakowego, adres i dane kontaktowe firmy.
 4. Dane osobowe Użytkownika systemu e-BOK będą przetwarzane w celu:
  1. prawidłowej realizacji niniejszej usługi polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Odbiorcom korzystanie z funkcjonalności eBOK,
  2. zawarcia nieodpłatnej umowy o świadczenie w/w usługi, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego niezbędnego do realizacji usługi,
  3. realizowania opłat przez System Bankowy „ iMoje”,
  4. realizacji działań reklamacyjnych,
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO ).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania konta w systemie oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń.
 7. W zakresie niezbędnym do realizacji usługi dane osobowe mogą być udostępniane współpracującym z Administratorem podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  podmioty świadczące usługi informatyczne. Podmiotom lub instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu – podmioty prowadzące działalność płatniczą.
 8. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego -poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Użytkownik systemu eBOK posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik systemu eBOK ma także prawo wniesienia    skargi    do    organu    nadzorczego (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych). Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO.  Z chwilą wniesienia sprzeciwu,  Administrator zaprzestanie przetwarzać  dane Użytkownika w celach wymienionych w pkt 4 chyba, że Administrator będziemy w stanie wykazać, że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi.
^ Skip to content