Władze Spółki

Organami Spółki są: - Zgromadzenie Wspólników - Rada Nadzorcza - Zarząd Zgromadzenie Wspólników: jedynym wspólnikiem jest Gmina Skoczów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Skoczowa. Gmina Skoczów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w art. 228, 229,230,231 kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza: Jacek Kamiński - Przewodniczący,…

Pozwolenia wodnoprawne

Dnia 31 października 2013 roku decyzją WS.6341.00101.2013 Starosta Cieszyński udzielił naszej spółce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Mała Wisła. Dopuszczalne ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków to: max. 1 600 m3/godzin, średniej 17 000 m3/dob max. 6 200 000 m3/rok Dopuszczalna wielkość parametrów oczyszczonych ścieków wprowadzanych do środowiska…