Aktualności

Przedłużenie terminu składania ofert – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści siwz w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. >>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.<<” został przedłużony ...

Details

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 2 czerwca 2018r.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami) ...

Details

Wyjaśnienia do treści SIWZ – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W dniu dzisiejszym (2017.01.25) w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP nr 14195-2017  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na „Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w ...

Details

Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego ogłoszony!

W dniu dzisiejszym (2017.01.17) w Biuletynie  Zamówień Publicznych oraz na stronie bip.sko-eko.skoczow.pl zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścików w ...

Details
^ Skip to content