Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu dzisiejszym (24.02.2017r) opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu którego przedmiotem jest "Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. -Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu." Szczegóły dostępne tutaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu dzisiejszym (06.02.107r.) opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie…

Przedłużenie terminu składania ofert – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści siwz w przetargu nieograniczonym na "Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. >>Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.<<" został przedłużony termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień  08.02.2017r.…

Wyjaśnienia do treści SIWZ – przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

W dniu dzisiejszym (2017.01.25) w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP nr 14195-2017  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na "Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.". Jednocześnie na stronie http://www.bip.sko-eko.skoczow.pl/wyjasnienia zamieszczono wyjaśnienia treści…