Biogazowania – podsumowanie projektu.

Dnia 10 stycznia 2019r. na terenie oczyszczalni w Skoczowie odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie inwestycji wraz z uroczystym otwarciem nowych obiektów. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki znaczącemu wsparciu środków pochodzącymi z Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięli: przedstawiciel NFOŚiGW W Warszawie, Burmistrz Skoczowa, władze Gmin Brenna i Ustroń, współtworzących aglomerację Skoczów, przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego oraz wykonawcy realizujący poszczególne zadania inwestycji.

Całkowity koszt realizacji projektu to 24.283.512,90 PLN w tym:

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej : 12 601 394,11 PLN

Wkład krajowy WFOŚiGW w Katowicach : 4 010 600,00 PLN

Środki własne : 7.671.518,79 PLN

Inwestorem projektu i beneficjentem dofinansowania była Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. będąca w 100% własnością Gminy Skoczów.

Pozyskane w/w środki pozwoliły na:

– wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej  o długości 23,44 km wyposażonej w 2 przepompownie co umożliwiło 1168 mieszkańcom gminy Skoczów skorzystać z kanalizacji. Działanie to spowodowało, że aglomeracja Skoczów uzyskała stopień skanalizowania ponad 95 % wypełniając dyrektywę unijną.

-drugim elementem dofinansowania była modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu

W ramach tej inwestycji wbudowano zamkniętą komorę fermentacyjną o pojemności 2250m³ wyposażoną w mieszadło wolnoobrotowe. W komorze w temperaturze ok. 37 ˚C zachodzi fermentacja mezofilowa osadów wstępnych zagęszczanych grawitacyjnie i osadów nadmiernych zagęszczanych mechanicznie.

Do magazynowania biogazu powstającego w wyniku fermentacji zbudowano zbiornik o pojemności 700 m3, który ma na celu zapewnić stabilizację  ciśnieniową oraz składu biogazu. Czystość biogazu zapewniona jest przez studnię  odwadniającą, odsiarczalnię oraz filtr siloksanów.

W celu wykorzystania powstającego biogazu w istniejących pomieszczeniach oczyszczalni zabudowano kogenerator oraz piece gazowe.

Kogenerator służy do produkcji energii elektrycznej do 180kW  oraz odzysku ciepła na poziomie 240 kW. Ciepło pozyskiwane z kogeneracji służy do ogrzewania osadu w komorze fermentacyjnej do temperatury ok. 37˚ C oraz do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni.

Starą kotłownię węglową adaptowano na kotłownię gazową instalując dwa piece o mocy 250kW każdy. Kotły gazowe stanowią bezpieczeństwo dla prawidłowego funkcjonowania procesu fermentacji, włączane są na wypadek postoju w pracy kogeneratora.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest pochodnia służąca do spalania nadmiaru biogazu.

Całość urządzeń wyposażona jest w odpowiednią aparaturę kontrolno- pomiarową co ma zagwarantować prawidłową pracę procesu fermentacji, która nadzorowana jest ze zmodernizowanej dyspozytorni.

Zielona energia pozyskana w wyniku spalenia biogazu w jednostce kogeneracyjnej pozwoli zmniejszyć uciążliwość dla środowiska w zakresie niekontrolowanej emisji metanu, spalin z kotłów węglowych, wyłapanie związków siarki i azotu. Patrząc na względy ekonomiczne oczyszczalnia zaoszczędzi na kosztach energii elektrycznej w sieci oraz ograniczy znacząco zakup węgla kamiennego na cele grzewcze.