Nowe taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 2 czerwca 2018.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami) Organ Regulacyjny, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów na okres 3 lat.

Po uprawomocnieniu się decyzji Organu Regulacyjnego nr GL.RET.070.7.92.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku, taryfa została ogłoszona dnia 25 maja 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art.24f ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 02 czerwca 2018 roku.

Poniżej Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz tabela z zatwierdzoną taryfą na okres 3 lat.