Taryfy bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny.

Zarząd Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. w Skoczowie zawiadamia odbiorców usług,  że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późniejszymi zmianami) oraz jej nowelizacją na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017r., poz. 2180) od dnia 01.02.2018r.  taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skoczów pozostaje bez zmian do czasu zatwierdzenia przez organ regulacyjny i przedstawia się następująco:

Nowe taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 1 lutego 2017r.