Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu dzisiejszym (06.02.107r.) opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiocie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.”

Szczegóły tutaj