Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 2 czerwca 2018r.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami) Organ Regulacyjny, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skoczów na okres 3 lat.

Po uprawomocnieniu się decyzji Organu Regulacyjnego nr GL.RET.070.7.92.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku, taryfa została ogłoszona dnia 25 maja 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie link do strony tutaj

Zgodnie z art.24f ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 02 czerwca 2018 roku.

Poniżej Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz tabela z zatwierdzoną taryfą na okres 3 lat.

 

1. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 12 m- ca

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
 1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za odprowadzone ścieki  6,62 7,15  zł/m3
 2 Odbiorcy usług ścieków przemysłu garbarskiego Cena za odprowadzone ścieki 23,87 25,78 zł/m3

 

2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 13 do 24 m-ca.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
 1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za odprowadzone ścieki  6,92  7,47  zł/m3
 2 Odbiorcy usług ścieków przemysłu garbarskiego Cena za odprowadzone ścieki 24,94 26,94 zł/m3

 

3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 25 do 36 m-ca.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena Jednostka miary
Netto z VAT
 1 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za odprowadzone ścieki 7,19  7,77  zł/m3
 2 Odbiorcy usług ścieków przemysłu garbarskiego Cena za odprowadzone ścieki 25,69 27,75 zł/m3

4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków  od 1 do 12 m-ca.

L.p. Wyszczególnienie Cena
Taryfowa grupa odbiorców usług Stawki opłat abonamentowych: Okres rozliczeniowy Netto Brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 a) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 12,22 13,20
2 miesiące 8,52 9,20
b) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 10,18 11,00
2 miesiące 7,50 8,10
c) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 16,88 18,23
2 miesiące 10,85 11,72
d) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 14,84 16,03
2 miesiące 9,83 10,62
e) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 9,98 10,78
2 miesiące 7,40 7,99
f) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 7,94 8,58
2 miesiące 6,38 6,89
g) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 7,40 7,99
h) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv   e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 5,36 5,79
2 Grupa 2 – stawka opłaty abonamentowej 1 miesiąc 12,22 13,20

5. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków  od 13 do 24 m-ca.

L.p. Wyszczególnienie Cena
Taryfowa grupa odbiorców usług Stawki opłat abonamentowych: Okres rozliczeniowy Netto Brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 a) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 12,71 13,73
2 miesiące 8,73 9,43
b) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 10,59 11,44
2 miesiące 7,67 8,28
c) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 17,55 18,96
2 miesiące 11,15 12,04
d) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 15,43 16,67
2 miesiące 10,09 10,90
e) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 10,38 11,21
2 miesiące 7,57 8,18
f) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 8,26 8,92
2 miesiące 6,51 7,03
g) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 7,70 8,31
h) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv   e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 5,84 6,31
2 Grupa 2 – stawka opłaty abonamentowej 1 miesiąc 12,71 13,73

6. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków  od 25 do  36 m-ca.

L.p. Wyszczególnienie Cena
Taryfowa grupa odbiorców usług Stawki opłat abonamentowych: Okres rozliczeniowy Netto Brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa 1 a) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 13,09 14,14
2 miesiące 8,97 9,69
b) w oparciu o wskazania wodomierza głównego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 10,91 11,78
2 miesiące 7,88 8,51
c) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 18,08 19,53
2 miesiące 11,46 12,38
d) w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego urządzenia pomiarowego, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 15,90 17,17
2 miesiące 10,37 11,20
e) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 10,69 11,55
2 miesiące 7,77 8,39
f) w rozliczeniach o przeciętnych norm zużycia wody, fv e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 8,51 9,19
2 miesiące 6,68 7,21
g) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv papierowa (zł/m-c) 1 miesiąc 7,93 8,56
h) stawka opłaty abonamentowej w budynkach wielolokalowych, fv   e-mail (zł/m-c) 1 miesiąc 6,07 6,56
2 Grupa 2 – stawka opłaty abonamentowej 1 miesiąc 13,09 14,14

 

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt 2, 6 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 

Skip to content