Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu SKO-EKO-341/GŚ-L/101/2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

w postępowaniu o udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość całości zamówienia nie przekracza kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. DZ. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

na

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w „Miejskiej Spółce SKO-EKO Sp. z o.o.” wprowadzonym Zarządzeniem nr 6/2010 Prezesa Zarządu „Miejskiej Spółki SKO-EKO sp. z o.o.” z dnia 27.01.2010r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 

90.51.36.00-2-usługi usuwania osadów

90.51.37.00-3-usługi transportu osadów

90.51.38.00-4- usługi obróbki osadów

„Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.” informuje, że po przeprowadzonej ocenie oferty  wybrano ofertę konsorcjum firm:

  1. „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka

Spółka Jawna

  1. Kościuszki 45a

44 – 200 Rybnik

  1. P.P.U.H BOREX Sp. z o.o.
  2. Podmiejska 1

44 – 207 Rybnik

na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Skoczowie w ilości 10 000 Mg, w łącznej cenie 1.080.000,00 zł brutto w tym podatek VAT w wysokości 8%

Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wybrana oferta uzyskała 100% jako oferta najtańsza.

 

Szczegóły tutaj

Skip to content