Umowa na modernizację oczyszczalni podpisana

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w dniu 16.09.2016 roku podpisała w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów” w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W siedzibie Narodowego Funduszu umowę o dofinansowanie podpisali: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW i Beata Halama – Prezes Zarządu Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23,4 km oraz modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej. Termin realizacji projektu: 24.02.2014 r. do 31.12.2019 r.

Przewidywanym efektem ekologicznym jest podłączenie nowych użytk

owników sieci kanalizacyjnej w ilości 1015 RLM oraz przetworzenie osadów ściekowych w ilości 1215 Mg/rok suchej masy.

Koszt całkowity brutto tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 24 265 990,12 zł z czego 12 601 394,14 zł dofinansuje Unia Europejska na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji o projekcie na dedykowanej stronie

www.projekty.sko-eko.skoczow.pl

Skip to content