Technologia

Technologia

Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest metodą trójfazowego niskoobciążonego osadu czynnego z denitryfikacją wstępną – metodą Bardenpho.

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki komunalne, jej przepustowość wynosi 27480 m3/d a Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) dla stanu docelowego 66000. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły.

Oczyszczanie mechaniczne

1. Budynek krat

Na kratach odbywa się proces usuwania ze ścieków substancji stałych, o stosunkowo dużych rozmiarach. Oczyszczalnia posiada dwie kraty mechaniczne o prześwicie 3 mm wyposażone w praso- płuczkę skratek.

2. Piaskownik oraz separator piasku.

W piaskowniku zachodzi oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, mineralnych, generalnie niezagniwalnych w wyniku procesu sedymentacji takich jak: żużel, piasek, drobne kamienie itp. zwane umownie piaskiem.

Obiekt zbudowany z 3 koryt ( 1 rezerwowe) przepływowych otwartych przystosowanych do usuwania piasku w sposób mechaniczny.

3. Odtłuszczacz wraz ze stacją dmuchaw.

Odtłuszczacz służy do usuwania tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego i mineralnego ze ścieków w wyniku procesu flotacji. W celu zwiększenia stopnia ich usuwania stosuje się dodawanie sprężonego powietrza. Odtłuszczacz stanowi zbiornik otwarty w rzucie prostokątnym podzielony na 4 komory. Każda komora wyposażona jest w ruszty z dyfuzorami do napowietrzania

4. Pompownia ścieków i osadów

-pompy ścieków surowych – 4szt.

– pompy osadu czynnego recyrkulowanego – 4 szt.

– pompy osadu wstępnego surowego – 2szt.

Osadniki wstępne

W osadnikach wstępnych następuje usuwanie ze ścieków zawiesiny mniejszej głównie organicznej na drodze sedymentacji. Drugą istotną funkcją osadników jest zatrzymywanie substancji lżejszych od wody, a więc różnych części pływających i tłuszczów, które nie zdążyły oddzielić się w odtłuszczaczu. W wyniku procesu mechanicznego zachodzącego na tym urządzeniu powstaje osad surowy, który następnie poddawany jest procesowi fermentacji w otwartych komorach fermentacyjnych.

Osadniki wstępne na naszym obiekcie stanowią 2 zbiorniki radialne (1 rezerwowy).

Oczyszczanie biologiczne

Ciąg technologiczny oczyszczalni biologicznej składa się z:

Reaktora biologicznego – 4 szt to równolegle pracujące ciągi komór osadu czynnego. Każdy z ciągów składa się z trzech komór: defosfatacyjnej, denitryfikacyjnej, nitryfikacyjnej(z systemem drobnopęcherzykowego napowietrzania) wraz

z infrastrukturą recyrkulacji wewnętrznych i recyrkulacji zewnętrznej.

W reaktorze biologicznym zachodzi proces oczyszczania ścieków ze związków węgla, azotu i fosforu prowadzony przez bakterie heterotroficzne.

Osadników wtórnych – 2 szt.

W osadnikach następuje proces rozdzielenia ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.

Stacja PIX – chemiczne wspomaganie usuwania fosforu

Gospodarka osadowa

Obiekty gospodarki osadowej służące unieszkodliwianiu osadu to:

Wydzielone komory fermentacyjne otwarte – 2 zbiorniki żelbetowe służące do prowadzenia procesu fermentacji osadu surowego zmieszanego (osad surowy z osadnika wstępnego + osad nadmierny). Komory pracują szeregowo

z wydzielaniem i odprowadzaniem cieczy nadosadowej, bez podgrzewania osadu.

Pompownia osadów dla WKFO – 3 pompy

Zagęszczacz osadu przefermentowanego .

Budynek stacji odwadnia osadów –2 prasy taśmowe (1 rezerwowa), instalacja dozowania środków wspomagających odwadnianie, instalacja hydrofobowa wody technologicznej, przenośnik osadu odwodnionego, instalacja do higienizacji osadu przefermentowanego odwodnionego na prasie.