Oczyszczalnia ścieków w Skoczowie jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Proces oczyszczania ścieków prowadzony jest metodą trójfazowego niskoobciążonego osadu czynnego z denitryfikacją wstępną – metodą Bardenpho.

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki komunalne, jej przepustowość wynosi 27480 m3/d a Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) dla stanu docelowego 66000. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły.

Oczyszczanie mechaniczne

1. Budynek krat

Na kratach odbywa się proces usuwania ze ścieków substancji stałych, o stosunkowo dużych rozmiarach. Oczyszczalnia posiada dwie kraty mechaniczne o prześwicie 3 mm wyposażone w praso- płuczkę skratek.

2. Piaskownik oraz separator piasku.

W piaskowniku zachodzi oddzielenie od ścieków zanieczyszczeń mechanicznych, mineralnych, generalnie niezagniwalnych w wyniku procesu sedymentacji takich jak: żużel, piasek, drobne kamienie itp. zwane umownie piaskiem.

Obiekt zbudowany z 3 koryt ( 1 rezerwowe) przepływowych otwartych przystosowanych do usuwania piasku w sposób mechaniczny.

3. Odtłuszczacz wraz ze stacją dmuchaw.

Odtłuszczacz służy do usuwania tłuszczów i olejów pochodzenia organicznego i mineralnego ze ścieków w wyniku procesu flotacji. W celu zwiększenia stopnia ich usuwania stosuje się dodawanie sprężonego powietrza. Odtłuszczacz stanowi zbiornik otwarty w rzucie prostokątnym podzielony na 4 komory. Każda komora wyposażona jest w ruszty z dyfuzorami do napowietrzania

4. Pompownia ścieków i osadów

-pompy ścieków surowych – 4szt.

– pompy osadu czynnego recyrkulowanego – 4 szt.

– pompy osadu wstępnego surowego – 2szt.

Osadniki wstępne

W osadnikach wstępnych następuje usuwanie ze ścieków zawiesiny mniejszej głównie organicznej na drodze sedymentacji. Drugą istotną funkcją osadników jest zatrzymywanie substancji lżejszych od wody, a więc różnych części pływających i tłuszczów, które nie zdążyły oddzielić się w odtłuszczaczu. W wyniku procesu mechanicznego zachodzącego na tym urządzeniu powstaje osad surowy, który następnie poddawany jest procesowi fermentacji w otwartych komorach fermentacyjnych.

Osadniki wstępne na naszym obiekcie stanowią 2 zbiorniki radialne (1 rezerwowy).

Oczyszczanie biologiczne

Ciąg technologiczny oczyszczalni biologicznej składa się z:

Reaktora biologicznego – 4 szt to równolegle pracujące ciągi komór osadu czynnego. Każdy z ciągów składa się z trzech komór: defosfatacyjnej, denitryfikacyjnej, nitryfikacyjnej(z systemem drobnopęcherzykowego napowietrzania) wraz

z infrastrukturą recyrkulacji wewnętrznych i recyrkulacji zewnętrznej.

W reaktorze biologicznym zachodzi proces oczyszczania ścieków ze związków węgla, azotu i fosforu prowadzony przez bakterie heterotroficzne.

Osadników wtórnych – 2 szt.

W osadnikach następuje proces rozdzielenia ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.

Stacja PIX – chemiczne wspomaganie usuwania fosforu

Gospodarka osadowa

Obiekty gospodarki osadowej służące unieszkodliwianiu osadu to:

Wydzielone komory fermentacyjne otwarte – 2 zbiorniki żelbetowe służące do prowadzenia procesu fermentacji osadu surowego zmieszanego (osad surowy z osadnika wstępnego + osad nadmierny). Komory pracują szeregowo

z wydzielaniem i odprowadzaniem cieczy nadosadowej, bez podgrzewania osadu.

Pompownia osadów dla WKFO – 3 pompy

Zagęszczacz osadu przefermentowanego .

Budynek stacji odwadnia osadów –2 prasy taśmowe (1 rezerwowa), instalacja dozowania środków wspomagających odwadnianie, instalacja hydrofobowa wody technologicznej, przenośnik osadu odwodnionego, instalacja do higienizacji osadu przefermentowanego odwodnionego na prasie.

Skip to content